Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
Zwroty / Reklamacja

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadania przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. OLLINO Rafał Borowiec, ul. Zofii Nałkowskiej 9/28, 32-300 Olkusz, NIP: 6372200081, REGON: 367076007, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy: w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: ul. Zofii Nałkowskiej 9/28, 32-300 Olkusz, drogą elektroniczną na adres: ollino@interia.eu
4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 FORMULARZ ZWROTU do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności
3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z         wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu               takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do           osobistego odbioru Towaru.
5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj. ul. Nałkowskiej 9/28, 32-300 Olkusz.
6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech               i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: CATTI, ul. Nałkowskiej 9/28, 32-300 Olkusz, ollino@interia.eu, a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego formularz reklamacyjny. Klient może sformułować formularz samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru (Formularz reklamacyjny) lub o jego własnoręczne wypisanie (wzorując się na treści formularza). Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj kod rabatowy